| v | |


Facebook Twitter Youtube RSS Mobile

  өө | |
| | | | | | өөөө | | | , | | |


.: 66 ӨӨ
ҮҮ
.ҮҮ: ӨӨӨ
ӨӨ .: ҮҮ, Ψ , ӨҮҮ

Зурхай :

2016-01-11 00:37:46 |    |    |    |

Àðãûí òîîëëûí 1 ñàðûí 11, Äàâàà ãàðàã. Áèëãèéí òîîëëûí 2. Çóðãààí öàãààí ìýíãýòýé õàð ëóó ºäºð. ªäðèéí íàðàí 8 öàã 36 ìèíóòàä ìàíäàí, 17 öàã 13 ìèíóòàä æàðãàíà.
Òóõàéí ºäºð ìîðü, íîõîé æèëòíýý àëèâàà ¿éëèéã õèéõýä ýåðýã ñàéí áà ãàõàé, õóëãàíà æèëòíýý ñºðºã ìóó íºëººòýé òóë ýëäýâ ¿éëä õÿíàìãàé õàíäàæ, áèåý ýíõðèéë¿¿øòýé. Ýë ºäºð ãýìòíèéã øèéòãýõ, ñ¿ì äóãàíûã ñýðãýýõ, àìèëóóëàõ, ºãëºãèéí ò¿ëëýã õèéõ, õèøèã äóóäóóëàõ, õîò áàëãàäûí ¿éë, öýðýã, öàãäààãèéí ¿éë, òàíãàðàãàà áóöààõàä ñàéí. úëºã òýæýýõ, çîëèã ãàðãàõ, Ẻ, óäãàíû ¿éë, õ¿¿õýä õºëä îðóóëàõàä ìóó. ªäðèéí ñàéí öàã íü õóëãàíà, ¿õýð, ëóó, ìîãîé, õîíü, íîõîé áîëîé.
Õîë ãàçàð ÿâààð îäîãñîä áàðóóí óðàãø ìºðºº ãàðãàâàë çîõèñòîé. ¯ñ øèíýýð ¿ðãýýëãýõ áóþó çàñóóëáàë õýë àì, õýð¿¿ë òýìöýë èðíý.
:


LIKE, Follow . .
| |    |    |   

: vv.
v v vv. .


  
.: 66 ӨӨ
(2018-05-22 15:06)

ҮҮ
(2018-05-22 15:04)

ӨӨӨ ҮҮҮ ӨӨ
(2018-05-22 15:01)

Ү Ү
(2018-05-17 16:56)

.ҮҮ: ӨӨӨ
(2018-05-17 16:50)

ӨӨ .: ҮҮ, Ψ , ӨҮҮ
(2018-05-14 12:37)

˔ ӨӨӨ
(2018-05-14 12:32)

.: Ҕ
(2018-05-14 12:26)

ҮҮ ӨӨӨӨ ?
(2018-05-14 12:20)

.: ӨӨӨ , Ө Ү
(2018-04-09 18:25)

.: ү
(2018-03-28 16:25)

.: ү ү
(2018-03-28 14:16)

Ү- үү ү
(2018-03-28 14:12)

ҮҮ ҮҮ, ҮҮ Ө ҮҮ?
(2018-03-28 14:08)

ү ү
(2018-03-27 13:42)

Өөөө өө
(2018-03-27 13:39)


(2018-03-27 13:37)

: . ҮҮ Ө
(2018-03-27 13:34)

. ө- үүү
(2018-03-26 13:08)

ҮҮҮ Ү Ү”-
(2018-03-26 12:59)


(2018-03-25 17:22)

- ?
(2018-03-25 17:16)

Ĕ
(2018-03-21 14:41)

ү
(2018-02-27 18:01)


(2018-02-21 12:57)

Ү Ү
(2018-02-09 15:02)

.: Ү ү өөөө
(2018-01-17 01:40)


(2018-01-17 01:33)

. ө
(2018-01-16 18:51)


(2018-01-16 18:37)

ө ү үүү
(2018-01-15 15:49)


(2018-01-15 15:45)

ӨӨӨ ҮҮ
(2018-01-15 15:38)

үү ү 2000 - ү ү
(2018-01-11 13:09)

ү өөө, ү
(2018-01-11 13:02)

.ү: , ,
(2018-01-10 20:18)

ϸ
(2018-01-10 17:50)

.:
(2018-01-10 17:48)

: Ө
(2018-01-10 17:45)

.: ,
(2018-01-09 17:39)

ү ө
(2018-01-09 17:29)

Ҕ
(2018-01-09 17:19)

ү өө өө
(2018-01-08 02:15)

10
(2018-01-08 02:12)

.үү: ү ү, ү
(2018-01-08 02:05)


(2018-01-08 02:00)

үү үү .
(2018-01-07 17:03)

.ҮҮ: Ө Ү
(2018-01-04 17:39)

.: өө өөөөө ү өө
(2018-01-04 17:31)

- .ү
(2017-12-06 20:17)

үүү
(2017-11-24 13:13)

- . ү
(2017-11-24 13:09)


(2017-11-24 13:06)


(2017-11-21 00:30)

- өөөө
(2017-11-21 00:27)

.өүү: үү
(2017-11-21 00:24)

.үү
(2017-11-21 00:20)

є- .Ө ӨӨ
(2017-11-21 00:16)

.: ү
(2017-11-15 00:39)

. -
(2017-11-15 00:31)
.   :

Facebook Twitter YoutTube Mobile RSS"Өөө "- 2015 үү ү үүү
 
--1- ү өөү
 ө үү ,  
- Halloween party-
 
375
 
, үү


vv | ө | | | | | | | | vv | | | |
2013 MorningNews.mn | | v | | Facebook | Twitter | RSS